עדכוני קורונה – נוהל חירום במערכת בתי המשפט

נוהל חירום במערכת בתי המשפט

בעקבות משבר הקורונה ונוכח מצב החירום שהוכרז בישראל, הוחלו תקנות בתי המשפט ולשכת בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 על בתי המשפט בישראל עד ליום 16 באפריל 2020.

יצוין כי תקנות חירום אלו הוחלו גם על ערכאות משפטיות נוספות.

משמעות הדברים הינה כי בתקופת נוהל החירום מתקיימים דיונים דחופים בלבד בעניינים מצומצמים, כמו גם כי תקופת החירום לא תבוא במניין הימים לביצוע פעולות שנקבעו בסדרי דין, בנוהג, חיקוק או שנקבעו על ידי בית המשפט.

יחד עם זאת, רצוי לוודא את הארכת המועדים באמצעות הגשת בקשות מתאימות לתיק בית המשפט.