קיבוצים ומושבים

קיבוצים ומושבים

למשרד ניסיון עשיר ורב שנים במתן ליווי משפטי לקיבוצים שיתופיים, לקיבוצים מתחדשים ולמושבים, בהיבטים שונים, הן בפעילויותיהם השוטפות והיומיומית והן בסוגיות מיוחדות.

בכלל זה, המשרד מלווה קיבוצים ומושבים בהליכי שיוך דירות, במתכונות שונות (חלופות קנייניות וחלופת האגודה), הליכי שיוך נכסים (שיוך פירות הנכסים וכן שיוך קנייני), שינוי אורחות חיים, לרבות תיקון תקנונים, הסדרת ערבות הדדית בקיבוצים מתחדשים (תקנוני פנסיה, הסדרי סיעוד והסדרי צרכים מיוחדים לבנים נסמכים) והסדרים שונים בקיבוצים שיתופיים, "איחוד סטטוסים", הליכי צמיחה דמוגרפית, שינויים במבנה הארגוני, שינויים מבניים, מיזמים פרטיים של חברים, ועדים מקומיים, סוגיות הנוגעות לדמי עזיבה, הקמה וניהול של קרנות מילואים, ליווי ויעוץ לרשויות האגודה לפי הצורך, ניסוח הסדרים ותקנונים פנימיים, התקשרויות עם צדדים שלישיים וכן התקשרויות בין הקיבוץ לבין חבריו.

המשרד מעניק ליווי משפטי זה בהתאמה לצרכי הקיבוץ או המושב ונסיבותיו המיוחדות, ככל שישנן.

כמו כן, במתן שירותים משפטיים אלה המשרד מייצג את הקיבוץ או המושב מול הרשויות המוסמכות הרלבנטיות, במידת הצורך, לרבות משרד רשם האגודות השיתופיות, רשות מקרקעי ישראל וכו'.